Podporujeme

Společnost CS Solutions Group s.r.o., která je provozovatelem e-shopu CS Patriot, vědoma si své společenské odpovědnosti plynoucí z oblasti jejího hlavního působení založila spolek Fratres zaměřený na podporu a pomoc veteránům ozbrojených a záchranných složek ČR. Zde si dovolujeme předložit stručnou chrakteristiku a filozofii zapsaného spolku Fratres.

Proč jsme Fratres.
Základ tohoto spolku byl položen v roce 2009, kdy si lidé z prostředí bezpečnostních struktur České i Slovenské republiky uvědomili potřebu v tu dobu neformálních setkání sloužících k  poznání jeden druhého a v neposlední řadě k nezbytné vzájemné toleranci. Tehdy ještě pod neoficiálním názvem „Bratři v triku“.
Prvotním zájmem bylo, což jako jeden z pilířů přetrvalo do dnešních dnů, vytvořit spolek lidí, kteří jsou spojeni profesí a zájmem o bezpečnost naší země. K tomu pravidelně organizujeme bratrská setkání, abychom takto utužili přátelství a ukotvili zavedené zvyklosti.

Kdo a co jsou Fratres?
Symbolem se pro nás stala pruhovaná trička nesoucí nádech vzpomínek na příběhy z dětství, ale zejména pojem BRATŘI. Vzhledem k narůstajícímu počtu sympatizantů a následně členů, vznikla potřeba tuto perspektivní komunitu právně ukotvit a to zejména pro účely naplnění našich ideálů a nyní již vlastně poslání. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni přistoupit ke změně názvu, k čemuž nás vedla úcta k zákonům a dodržení autorských práv. V roce 2014 tedy dochází definitivně ke změně názvu na jednoslovný a jednoduchý výraz FRATRES – v latině se jedná o výraz znamenající „BRATŘI“. Tento krok znamenal zásadní posun v činnosti spolku, který se tak přihlásil k plnění společenské odpovědnosti ve formě všestranné pomoci veteránům ze všech silových složek České a Slovenské republiky.

Cíle FRATRES.
Naplňováním smyslu existence spolku je sdružování osob pocházejících, působících či se aktivně zajímajících o oblast bezpečnosti. Umožňuje nám to sdílet společný zájem, zkušenosti, realizovat pravidelná setkání a co je nejdůležitější, vytvářet podmínky pro propagaci, morální, materiální a finanční podporu veteránů pocházejících ze všech bezpečnostních a záchranných složek a veteránských spolků. Důležitá je pro nás rovněž osvětová činnost vůči veřejnosti zejména v oblasti bezpečnosti, ale i tradic a historie.

Co umí FRATRES?

  • organizace a realizace vzdělávání členů a zainteresované veřejnosti prostřednictvím přednášek a seminářů v oblasti bezpečnostních studií, kriminologie, historie, osobní bezpečnosti
  • aktivity vedoucí k podpoře válečných veteránů a veteránů bezpečnostních a záchranných složek, jejich rodin a veteránských spolků s cílem jejich zviditelnění pro větší zisk společenské prestiže a finančních prostředků
  • pořádání a participace na benefičních akcích, shromažďování finančních a materiálních darů a jejich distribuce s cílem podpory válečných veteránů a veteránů bezpečnostních a záchranných složek, jejich rodin a veteránských spolků
  • spolupráce s obdobně zaměřenými spolky a organizacemi
  • prosazování zájmů válečných veteránů, jejich rodin a veteránských spolků na poli státní legislativy a exekutivy České republiky
  • tvorba a vydávání odborných publikací, osvětových brožurek a informačních letáků

FRATRES je ostřím i štítem.

www.fratres-veterani.cz

Spolek je registrovaný: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=879235&typ=UPLNY